Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλεται για 14 μέρες η ελεγχόμενη στάθμευση

Ðáñïõóßáóç ôçò çëåêôñïíéêÞò åöáñìïãÞò åëåã÷üìåíçò óôÜèìåõóçò áðü ôï êéíçôü ôçëÝöùíï "myAthensPass" áðü ôïí äÞìáñ÷ï Áèçíáßùí Ãéþñãï Êáìßíç, ôçí ÄåõôÝñá 25 Éïõíßïõ 2018 óôçí ïäü ÂåíôÞñç 7, óôçí ÁèÞíá. Ç åöáñìïãÞ "MyAthensPass" åîáóöáëßæåé ôçí åýêïëç êáé ãñÞãïñç áãïñÜ ÷ñüíïõ óôÜèìåõóçò, âåëôéþíåé ôçí åìðåéñßá ôçò óôÜèìåõóçò óôçí ÁèÞíá êáé êÜíåé ðñÜîç ôïí óôü÷ï ôïõ äÞìïõ Áèçíáßùí ãéá êáëýôåñåò êáé ðåñéóóüôåñåò øçöéáêÝò õðçñåóßåò ãéá ôïõò êáôïßêïõò êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôçò ðüëçò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Από την Τετάρτη (18/3) αναστέλλεται η λειτουργία του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης στις θέσεις επισκεπτών (κάθετη σήμανση P-69), σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων.

Στόχος είναι οι πολίτες να αποφύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμεύοντας χωρίς καταβολή τέλους, εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού.

Οι θέσεις για οχήματα κατοίκων (κάθετη σήμανση Ρ-70) εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για οχήματα που φέρουν την κάρτα μονίμου κατοίκου για συγκεκριμένη ζώνη στάθμευσης, για την οποία έχει εκδοθεί η κάρτα μονίμου κατοίκου.

Η Δημοτική Αστυνομία θα συνεχίσει τους ελέγχους για περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης, όχι μόνο στις θέσεις μονίμων κατοίκων, αλλά και σε οδεύσεις τυφλών, ράμπες ΑΜΕΑ, σημεία που παρακωλύεται η συγκοινωνία και γενικότερα στην κάθε μορφής αντικοινωνική στάθμευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όσοι μόνιμοι κάτοικοι επιθυμούν να ανανεώσουν την κάρτα τους, μπορούν να αποστέλλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση da.kartes@athens.gr, επισυνάπτοντας το Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ