Αργυρούπολη: Κατάληψη σχολείου μετά από αυτοχειρία μαθητή

Åðåßãïõóá åéóáããåëéêÞ Ýñåõíá äéáôÜ÷èçêå óÞìåñá ôï ìåóçìÝñé,ãéá ôïí èÜíáôï ôïõ 14÷ñïíïõ ìáèçôÞ ðïõ áõôïêôüíçóå áöÞíïíôáò óçìåßùìá õðïíïþíôáò ðùò äå÷üôáí ó÷ïëéêü åêöïâéóìü, ÄåõôÝñá 9 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Μετά από μια αυτοκτονία, αλλά και από μια απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικων μαθητών,  παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, καθηγητές και γονείς κατέλαβαν την Τετάρτη το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΙ, σε αυτή την κατάληψη τα αιτήματα δεν είναι για να αλλάξει ο κόσμος, είναι κάτι πιο απλό, να ξυπνήσει το υπουργείο Παιδείας και το δευτεροβάθμιο γραφείο.

Δυστυχώς μετά τα τραγικά περιστατικά κάνεις αρμόδιος δεν έχει ενεργοποιηθεί έως σήμερα με τα παιδιά τους γονείς και τους καθηγητές, να ζητούν τα αυτονόητα.

Ψυχολόγο μόνιμη και κοινωνική λειτουργό.

Παράλληλα ζητούν να είναι διακριτικά τα ΜΜΕ στην διαχείριση της κατάστασης.

πηγή: in.gr