Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το πρώτο στάδιο αφορά ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται προς όλους του φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους της πόλης με στόχο την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων της πόλης και την αναζήτηση λύσεων.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αφιερώσουν περίπου 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια θα συζητηθεί το σχέδιο σε ανοιχτή διαβούλευση που θα ανακοινωθεί για να ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και η αστικοποίηση των πόλεων έχουν αρχίσει να δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η δυσκολία προσβασιμότητας είναι κάποια από τα προβλήματα που χρονίζουν και μεγεθύνονται στις πόλεις.

Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει οι πόλεις να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αντιθέτως, να δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον περισσότερο φιλικό για όλους. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοινωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει στόχο την οργάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό ένα ΣΒΑΚ στοχεύει στην:
 • Οικονομική αποδοτικότητα και τη βελτίωση της σχέσης κόστους – οφέλους των προτάσεων.
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη μείωση εκπομπών και ρύπων από τις μεταφορές.
 • Προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη με την εξασφάλιση ίσων επιλογών μετακίνησης προς όλους τους πολίτες.
 • Οδική ασφάλεια με τη διασφάλιση της ασφάλειας των μετακινούμενων
  Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με ευρύτερα οφέλη σε πολίτες, κοινωνία και οικονομία.

Μία βασική ιδιαιτερότητα ενός ΣΒΑΚ είναι η ενεργή συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωσή του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης ενός ΣΒΑΚ είναι:
 •  Η συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων μέσω διαβουλεύσεων.
 • Η ανάλυση της υπάρχουσας κινητικότητας και οι ανάπτυξη στρατηγικών και σεναρίων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Η ανάπτυξη κοινού οράματος, και καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων μαζί με εμπλεκόμενους φορείς.
 • Η ανάπτυξη εναλλακτικών πακέτων μέτρων.
 • Η διαμόρφωση το Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 • Η προετοιμασία ενός σχεδίου εφαρμογής για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ.
 • Η προετοιμασία στρατηγικής προώθησης και μάρκετινγκ του ΣΒΑΚ.

Ως εκ τούτου, προσδοκούμε την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.