Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γλυφάδας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ότι σύμφωνα με την υπ’αριθ. Δ13/ΟΙΚ./33475/1935 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ΄2281/15-06-2018 5 οικ.2961-10/24/1/2017 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τροποποιούνται βασικά σημεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου από 1η Νοεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα θα ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις θα έχουν ισχύ για ένα εξάμηνο όπου το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης θα είναι σταθερό. Μετά την πάροδο των έξι μηνών οι δικαιούχοι θα δύνανται να υποβάλουν νέα αίτηση.

2. Οι αιτήσεις που έχουν ημερομηνία έγκρισης μέχρι 31 Μαίου του 2018 την 1η Νοεμβρίου θα ανακληθούν και οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.
3. Η εγκεκριμένη αίτηση θα μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος μόνο για διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

4. Δηλούμενο εισόδημα: Αναφέρεται στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού από κάθε πηγή προέλευσης, προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης -ημεδαπής και αλλοδαπής- προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, καθώς και του εισοδήματος που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο), κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ. Από το δηλούμενο εισόδημα εξαιρούνται τα παρακάτω: α) το επίδομα αναδοχής, β) τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος, γ) η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και δ) το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους. Το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88) (αφορά στο επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4520/2018 και οχι στο επίδομα ανεργίας).

5. Για διαμονή με ενοικιο απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, νερό)

6. Για την διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία απαιτείται να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του δικαιούχου.

7. Οι άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ και τα μέλη των οικογενειών τους μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησης τους θα πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ

8. Για την αποδοχή της μονογονεϊκότητας, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. Εάν το νοικοκυριό αποτελείται και από άλλα μέλη, πέραν της μονογονεϊκής οικογένειας, τότε το πρώτο ανήλικο τέκνο δεν υπολογίζεται ως ενήλικο.

9. Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕΑ Για κάθε επόμενη υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου ενίσχυσης απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να παρέχονται είτε από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας είτε ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του ΚΕΑ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

10. Οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια.

Οι αιτούντες των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί ή τροποποιηθεί πριν τις 1.11.2018, οφείλουν να προσκομίσουν το ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.

Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει ΟΛΕΣ τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το ΚΕΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Πηροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας, Καραΐσκάκη 34 & Τσιτσάνη, τηλ. 2109647021