Μέσα στο 2019 θα δοθούν νέες άδειες ταξί

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει πως το 2019 θα δοθούν νέες άδειες ταξί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ τροποποιείται η παρ. 2α του άρθρου 85 του 4070/2012 με την οποία, πλέον, ορίζεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παρ. 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους, επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης».

Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών θα διενεργείται από όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο χρόνια, δηλαδή κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της έκδοσης νέων αδειών θα πρέπει να προηγείται η απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Σε δεύτερο στάδιο και μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη θα ακολουθήσει κάλεσμα των ενδιαφερομένων για την απόκτηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Η εγκύκλιος καταλήγει πως το 2019 θα είναι έτος αδειοδότησης ΕΔΧ οχημάτων.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος

Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα αδειοδότησης Επιβατικών Δημοσίας Χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων κατά τα οριζόμενα των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2013 (ΦΕΚ Α’ 82) κατόπιν θέσεως σε ισχύ του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», επισημαίνονται τα εξής:

1. Με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 τροποποιείται η παρ. 2α του άρθρου 85 του 4070/2012 με την οποία, πλέον, ορίζεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παρ. 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους, επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης».

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106 του ν.4070/2012, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν 4530/2018: «Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δυο (2)χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος».
Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι προηγείται η έκδοση της αποφάσεως του οικείου Περιφερειάρχη του άρθ. 85 του ν. 4070/2012 με την οποία καθορίζεται, ανά έδρα, ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων και επιμερίζεται ανά κατηγορία Ε.Δ.Χ. οχήματος.

Κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, ακολουθεί, σε δεύτερο στάδιο, η έκδοση της αποφάσεως του άρθ. 106 του ιδίου ως άνω νόμου με την οποία ο οικείος Περιφερειάρχης καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. οχημάτων ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

3. Οι αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 4070/2012 και οι καταστάσεις των αιτούντων της παρ. 5 του ιδίου άρθρου για απόκτηση νέας αδείας Ε.Δ.Χ. οχήματος ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο που, κατά το νόμο αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα αποστέλλονται προς ανάρτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου στο e-mail: site-support @yme.gov.gr.

Οι διευκρινήσεις αυτές παρέχονται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, δεδομένου ότι το 2019 αποτελεί έτος αδειοδότησης ΕΔΧ οχημάτων.

πηγή: dikaiologitika.gr