Προνοιακά Επιδόματα: O ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί τις προνοιακές παροχές από 1.1.2019

Από 1.1.2019 ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής και τα επιδόματα ομογενών προσφύγων

Σύμφωνα με την κ.υ.α. 68856/2202/18, από την 1.1.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητα χορήγησης:

α. των αναφερόμενων στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,

β. του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής της υποπερ. αα΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και

γ. του επιδόματος ομογενών προσφύγων [ν.δ. 57/1973, υπουργικές αποφάσεις: Γ1α/οικ. 842/19.4.1988, Π3/οικ.603/23.2.1994, Π3/οικ.2091/6.6.1995, Π3/οικ.3427/5.10.1995].

Μέχρι τις 31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονται από τους Δήμους βάσει των διατάξεων του άρθρου 75, παρ. Ι τομέας ε΄, αριθ. 17 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010, και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.Δείτε ολόκληρη την κ.υ.α. 68856/2202/2018 Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2018 ]

68856/2202/2018  Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων

(Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων)

Κατηγορία: Κοινωνική αλληλεγγύη – Πρόνοια

Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21-12-2018

(ΦΕΚ Β’ 5855/28-12-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30), και ιδίως την περίπτωση ια΄ της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α΄ 37).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

18. Την Υ28/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τις. Υ70/13.11.2015 (Β΄ 2441), Υ43/3.5.2017 (Β΄ 1510) και Υ24/4.5.2018 (Β΄ 1546) τροποποιήσεις αυτής.

19. Την Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

20. Την οικ.64769/5342/7.12.2018 Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη 740.000.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει καταχωρηθεί στον ΚΑΕ 2310506899 (πρώην 2492) «Επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για λοιπές παροχές προνοιακού χαρακτήρα».

22. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προνοιακές Παροχές

Από την 1.1.2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητα χορήγησης:
α. των αναφερόμενων στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
β. του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής της υποπερ. αα΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και
γ. του επιδόματος ομογενών προσφύγων [ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), υπουργικές αποφάσεις: Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3/οικ.603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3/οικ.2091/6.6.1995 (Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868)].
Μέχρι τις 31.12.2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονται από τους Δήμους βάσει των διατάξεων του άρθρου 75, παρ. Ι τομέας ε΄, αριθ. 17 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Άρθρο 2
Κριτήρια-Προϋποθέσεις Χορήγησης-Ύψος Παροχής

Οι προνοιακές παροχές του άρθρου 1 καταβάλλονται σύμφωνα με τα κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά καθώς και τα καταβαλλόμενα χρηματικά ποσά, που προβλέπονται από το ισχύον οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Εκκρεμείς Αιτήσεις

1. Αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31.12.2018 και εκκρεμούν κατά την 1.1.2019 σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό τους σύστημα και εν συνεχεία τα σχετικά με την πληρωμή δικαιολογητικά αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφεξής την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
Α. Προνοιακές παροχές
Οι δήμοι υποχρεούνται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής τους να παραδώσουν αμελητί με πρακτικό παραλαβής ηλεκτρονικό αρχείο καθώς και ακριβές αντίγραφο δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, με την αντίστοιχη ανάλυση ποσού ανά επίδομα/οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο δικαιούχων της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7.
Αιτήσεις που θα διεκπεραιωθούν από τους δήμους μέχρι 31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο όπως ανωτέρω, μέχρι τις 15.1.2019, προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019, που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ.
Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών αναπηρικών παροχών των Δήμων υποχρεούται με την έκδοση της παρούσας να ειδοποιήσει άμεσα εγγράφως τους δικαιούχους που μέχρι 31.3.2019 λήγει η ισχύ της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των παροχών από τον ΟΠΕΚΑ κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.
Β. Διατροφικό Επίδομα
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος υποχρεούνται άμεσα, να παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής στη Δ/νση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, ακριβές αντίγραφο και ηλεκτρονικό αρχείο με τους δικαιούχους Διατροφικού επιδόματος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο δικαιούχων της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7.
Αιτήσεις για χορήγηση διατροφικού επιδόματος, που θα διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών της χώρας μέχρι 31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο, όπως ανωτέρω, μέχρι τις 15.1.2019, προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019 που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

2. Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28.2.2019, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

3. Οι σχετικοί φάκελοι και όλο το φυσικό αρχείο με τους δικαιούχους της 31.12.2018, τηρούνται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Δήμους και τις αρμόδιες για το διατροφικό επίδομα Δ/νσεις των Περιφερειών, σύμφωνα με την ισχύουσα για την τήρηση αρχείων νομοθεσία, με δυνατότητα πρόσβασης και διάθεσής τους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ, μετά από σχετική αίτησή τους στο Δήμο ή στη Διεύθυνση της Περιφέρειας.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών

Α.1. Από την 1.1.2019 και εφεξής, αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα, για τη συνέχιση καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, καθώς και αιτήσεις επιδείνωσης της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιούνται μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία καθώς και δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του. Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο οικείο ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω σάρωσης των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα
εγγράφων.

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους ή σε περίπτωση που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα αντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα) και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου του ατόμου, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω άλλου προσώπου (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) προσκομίζοντας, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.
Βήμα 1: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ ή των κέντρων κοινότητας των Δήμων καταχωρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης τον ΑΜΚΑ του αιτούντα και εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και της ασφαλιστικής ικανότητας που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Τα στοιχεία που λείπουν συμπληρώνονται στην πλατφόρμα από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντα.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να διορθώσει τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου στον ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Βήμα 2: Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος επιλέγει, κατόπιν δήλωσης του αιτούντα, την επιπλέον παροχή (Αίτημα για εφορία, δελτίο στάθμευσης, ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, τέλη κυκλοφορίας, δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής.
Βήμα 3: Στη συνέχεια ο αιτών δηλώνει το προνοιακό αναπηρικό επίδομα που αιτείται καθώς και επί πλέον πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, όπως ασφαλιστική κατάσταση, διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, διάστημα νοσηλείας περίθαλψης σε ιδρύματα, ποσό σύνταξης ή επιδόματος που ενδεχομένως λαμβάνει από ασφαλιστικό φορέα, εργασιακή κατάσταση. Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των δηλωθέντων στοιχείων από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο και επιλέγοντας «έλεγχος και αποθήκευση» εμφανίζεται μήνυμα προκειμένου να ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις οποίες αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του. Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών και επιλέγοντας εκ νέου «έλεγχο και αποθήκευση» προχωρά στην οριστική υποβολή της αίτησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ενημερώνει τον αιτούντα ότι έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ΟΠΕΚΑ κάθε μεταβολή των στοιχείων του, την απουσία στο εξωτερικό, την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων ασφαλιστικού φορέα, τη λήψη σύνταξης ή επιδόματος από ασφαλιστικό φορέα ή νοσηλεία του σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή περίθαλψη σε προνοιακό ίδρυμα. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Αποδεκτή».
Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, με αναγραφή των λόγων απόρριψης αυτόματα από το σύστημα στα σχετικά πεδία της αίτησης.
Οι αιτήσεις, οι οποίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσής τους, έγιναν «Αποδεκτές» ή «Μη Αποδεκτές» δύνανται να τροποποιούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι αιτούντες προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. α. Με την οριστική υποβολή της αίτησης που έχει γίνει «Αποδεκτή» δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ του αιτούντος και του αποδίδεται κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω του οποίου δύναται να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.
β. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού eRDV» της εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησής του βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυχόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει ο αιτών.
γ. Με βάση τις ανωτέρω διαγνώσεις και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αιτών, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησής του συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας ή και τον ανά πάθηση προβλεπόμενο Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας. Εν συνεχεία οριστικοποιεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α. μέσω διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων.
Εάν ο αιτών πάσχει από δευτερεύουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης υποχρεούται να καταχωρήσει ρητά τις ιατρικές ειδικότητες των συνυπαρχουσών παθήσεων στο ειδικό πεδίο του Εισηγητικού Φακέλου αρμοδιότητάς του, ώστε ακολούθως να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς των δευτερευουσών παθήσεων οι ανάλογοι Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση του Εισηγητικού Φακέλου από τον θεράποντα ιατρό της κύριας πάθησης, αφού προηγουμένως έχουν οριστικοποιηθεί όλοι οι επιμέρους Εισηγητικοί Φάκελοι από τους θεράποντες ιατρούς των συνυπαρχουσών παθήσεων.
δ. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και στη συνέχεια ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας του, καθώς και για την υποχρεωτική προσκόμιση στην γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού του φακέλου σε φυσική μορφή.
ε. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α, κάνοντας χρήση του κωδικού του, δηλώνοντας ταυτόχρονα αν αποδέχεται το σχετικό αποτέλεσμα, άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή και στο ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.
στ. Η διαδικασία εξέτασης της ένστασής του από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή διεκπεραιώνεται κατά τον ίδιο τρόπο με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό.
ζ. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

4. Εάν, για την παροχή συγκεκριμένων παροχών αναπηρίας σε χρήμα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει εκτίμηση του αναπήρου από τα ΚΕ.Π.Α., τα στάδια της παραγράφου 3 του παρόντος παραλείπονται.

5. Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 3, ο φάκελος υποβάλλεται χειρόγραφος στην γραμματεία των ΚΕΠΑ μαζί με όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά.

6. Για αιτούντες που έχουν στην κατοχή τους γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2 και εν συνεχεία εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία του ΟΠΕΚΑ, περί της έγκρισης ή μη της χορήγησης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ.

7. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος μετά τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. δικαιούται άλλης προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα από αυτή που αιτήθηκε, του χορηγείται η εν λόγω παροχή εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παροχής αυτής, με τροποποίηση της αρχικής του αίτησης.

8. Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης αν δεν παρέλθει ένα έτος από την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Προϊσταμένου του ΟΠΕΚΑ, εκτός εάν πρόκειται για νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση της παλιάς πάθησης που έχει επέλθει ή διαπιστωθεί μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και αποδεικνύεται με πιστοποιητικό νοσηλείας και γνωμάτευση ιατρού, οπότε μπορεί να υποβληθεί αίτηση πριν την πάροδο του έτους αλλά όχι πριν την πάροδο τριμήνου.

Β. 1. Ο ΟΠΕΚΑ, μετά την ηλεκτρονική παραλαβή του οριστικού αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας του αιτούντα και τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπό του για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα, προβαίνει αρμοδίως στην έκδοση σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και τηρείται σε φυσικό αρχείο από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

2. Ο Έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων και η καταβολή των προνοιακών παροχών γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Γ. 1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, όπως, η διενέργεια ελέγχων για το σύννομο των παροχών, η άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, κληρονομικά δικαιώματα και λοιπά ζητήματα, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. 4520/2018, οι οποίες θα εξειδικευτούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλες οι λοιπές λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και ομογενών προσφύγων θα καθοριστούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Άρθρο 5
Καταβολή αναπηρικών παροχών και διαδικασία επαναχορήγησης

Α. Το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ.
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4, το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα ανατρέχει στην 1η του μήνα υποβολής της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Β. α) Η καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των παροχών του ΟΠΕΚΑ υποχρεούται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής να ειδοποιεί εγγράφως ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο αιτών, τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4.
γ) Η έναρξη καταβολής των προνοιακών αναπηρικών παροχών, σε περίπτωση παράτασης, ανατρέχει στην επομένη της ημέρας διακοπής του επιδόματος, εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4, εντός εξαμήνου από τη λήξη της ισχύος της απόφασης της προηγούμενης υγειονομικής επιτροπής.
Ειδικότερα, για άτομα που λάμβαναν προνοιακή αναπηρική παροχή και των οποίων εκκρεμεί η αίτηση για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ κατά την 1.1.2019, η συνέχιση καταβολής των προνοιακών αναπηρικών παροχών ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της διακοπής του επιδόματος, εφόσον η αίτηση στα ΚΕΠΑ υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ.
Σε περίπτωση κατά την οποία η ηλεκτρονική αίτηση υποβληθεί μετά την πάροδο εξαμήνου από τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ το δικαίωμα στην καταβολή των προνοιακών παροχών σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) συντάσσει και αποστέλλει στις αρμόδιες Διευθύνσεις απονομής των παροχών του ΟΠΕΚΑ συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων με το συνολικό ποσό των προνοιακών παροχών. Οι καταστάσεις είναι ενιαίες και αφορούν το σύνολο των δικαιούχων αρμοδιότητας της Κεντρικής υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ. Υπογράφονται από τον υπεύθυνο συντάκτη της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων απονομής των παροχών του ΟΠΕΚΑ αντίστοιχα και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών εκδίδει Χρηματικό Ένταλμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το συνολικό ποσό πληρωμής καθώς και οι ΚΑΕ που χρεώνονται.
Μετά την έγκριση του Χρηματικού Εντάλματος, η Δ/ νση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να παραχθεί το αρχείο πληρωμής των δικαιούχων των προνοιακών παροχών, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΔΙΑΣ Α.Ε. μαζί με το συνολικό ποσό, τα ποσά ανά τραπεζικό ίδρυμα, το πλήθος των δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής. Ταυτόχρονα εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού, που συμπεριλαμβάνει τις ημερομηνίες του valeur και της πίστωσης.
Με την ολοκλήρωση της πίστωσης, η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. που περιλαμβάνει τους δικαιούχους που πιστώθηκαν, καθώς και τυχόν απορρίψεις τραπεζικών λογαριασμών. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενσωματώνει τις πληροφορίες του ανωτέρω αρχείου στην εφαρμογή μητρώου και πληρωμών του ΟΠΕΚΑ και ενημερώνει τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 7
Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς

1. Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την υλοποίηση της διαδικασίας απονομής των προνοιακών επιδομάτων είναι:
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:
α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα των προνοιακών παροχών και πιστοποιούν τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος.
β) Δημιουργούν ενιαίο μητρώο επιδοματούχων προνοιακών παροχών, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων της 31-12-2018 μετά τη μετάπτωση της βάσης δεδομένων που θα δοθεί από τη μέχρι σήμερα διαχειρίστρια εταιρεία των προνοιακών παροχών.
γ) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του ΟΠΕΚΑ, των Κέντρων Κοινότητας και των Δήμων, όπου απαιτηθεί. δ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.
ε) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης και καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων.
στ) Προωθούν τους πίνακες δικαιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, το αργότερο μέχρι τη 10η ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα και τα αντίστοιχα αρχεία πληρωμών προς την ΔΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 8
Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων

Για την προετοιμασία της μετάπτωσης δεδομένων η μέχρι σήμερα διαχειρίστρια εταιρεία της βάσης δεδομένων των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία υποχρεούται να παραδώσει στον ΟΠΕΚΑ τα ακόλουθα:
α) Άμεσα, με την έκδοση της παρούσας, αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως τις 30.10.2018.
β) Έως τις 15.1.2019, αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως τις 31.12.2018.
γ) Αντίγραφο της Βάσης Δεδομένων με τα δεδομένα όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων από τους Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 9
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Προνοιακή παροχή, επίδομα/οικονομική ενίσχυση, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους λαβόντες και επιστρέφεται άτοκα ή συμψηφίζεται με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30).
Σε επιδόματα/οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται σήμερα και υφίσταται ήδη πράξη συμψηφισμού τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και οι αρμόδιες για τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος δ/νσεις των περιφερειών της χώρας, υποχρεούνται να παραδώσουν με πρακτικό παραλαβής, στον ΟΠΕΚΑ, υπογεγραμμένες αναλυτικές καταστάσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καταγεγραμμένα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να συνεχίσει τον εν λόγω συμψηφισμό ο ΟΠΕΚΑ.
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από μεταβολές διακοπής, ανάκλησης, τροποποίησης που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2018, εξακολουθούν να αναζητούνται και να εισπράττονται από τα κατά περίπτωση, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, αρμόδια όργανα και υπηρεσίες και τα σχετικά ποσά αποδίδονται στον φορέα που κατέβαλλε τα ποσά αυτά.

Άρθρο 10
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

Οι διαπιστωτικές πράξεις μη χορήγησης των προνοιακών παροχών, η πράξη διακοπής ή αναστολής καθώς και η καταλογιστική απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχών αποστέλλονται και επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης στους αιτούντες από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των κέντρων κοινότητας ή των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΑ. Οι διαπιστωτικές πράξεις χορήγησης των προνοιακών παροχών αποστέλλονται στους αιτούντες ταχυδρομικώς και δεν επιδίδονται με αποδεικτικό επίδοσης.
Ειδικά οι αιτούντες προνοιακής παροχής αναπηρίας ειδοποιούνται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για να παραλάβει τη σχετική πράξη.

Άρθρο 11
Αφορολόγητο Ακατάσχετο

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται. Επιπλέον το ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 12
Εκκρεμείς Δίκες

Εκκρεμείς δίκες των δήμων ή των αρμόδιων Δ/νσεων των Περιφερειών της χώρας, αναφορικά με τη χορήγηση προνοιακών παροχών, συνεχίζονται από τις ως άνω υπηρεσίες και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης απονομής επιδόματος/οικονομικής ενίσχυσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών ενημερώνουν, αρμοδίως, τον ΟΠΕΚΑ, προκειμένου αυτός να καταβάλλει την εν λόγω παροχή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


πηγή: taxheaven.gr