Προσλήψεις 50 ατόμων στο δήμο Γλυφάδας (προκήρυξη)

Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής θέσεις:

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [JCB] (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)

1 ΔΕ Τεχνίτη τροχών αυτοκινήτων [Βουλκανιζατέρ]

20 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών [Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]

27 ΥΕ Εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Γλυφάδας, Άλσους 15, Τ.Κ.:16675, Γλυφάδα

απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Ε. Σουλελέ (τηλ. επικοινωνίας: 2132025221-222-223-224).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί από 6 Νοεμβρίου έως 17 Νοεμβρίου 2014 και πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Γλυφάδας , Άλσους 15, 2ος όροφος- Γραφείο Προσωπικού, κατά τις ημέρες και ώρες κοινού (8.15 π.μ. έως 2.00 μ.μ).

Η προκύρηξη: https://drive.google.com/file/d/0B6lQWFuyaL2da3dhRkxfenBBUGEyRUxxX1c1SHFZWURrQlJJ/view

Πηγή:aftodioikisi.gr