Συμμετοχή του Δήμου 3Β στην εκδήλωση κώδικα με θέμα «Code my city!!!»

Τα παιδιά από τα τρία δημοτικά σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που επιλέχθηκαν σε σύνολο δεκαοχτώ σχολείων της χώρας και εκπροσώπησαν τον Δήμο στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 στην εκδήλωση «Let’s code, girls ‘n’ boys!!!», καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν και να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας περίπου τριών λεπτών.

Στο βίντεο θα αποτυπώνεται μια ιστορία με θέμα τον τοπικό πολιτισμό, με την ευρεία έννοια. Η χλωρίδα, η πανίδα, αρχιτεκτονικά και άλλα μνημεία, η γαστρονομία, οι ενδυμασίες και τα τοπία αποτελούν ενδεικτικές θεματικές.

Οι ιστορίες όλων των ομάδων θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση με τίτλο «Code my city!!!» η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2019.

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση για τους μαθητές μιας ακόμα προγραμματιστικής εμπειρίας παράλληλα με το μάθημα της πληροφορικής στο σχολείο τους και η δημιουργία της κουλτούρας που θα αναδείξει τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της ενασχόλησης με τον κώδικα, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Ο συντονισμός και η οργάνωση του project και της εκδήλωσης τελούν υπό το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και εντάσσονται στις δράσεις της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Η Εθνική Συμμαχία τελεί υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών έχει την αρμοδιότητα του επιχειρησιακού συντονισμού αυτής.