Στην εφορία τα κόκκινα δάνεια με κρατικές εγγυήσεις

Ο «φάκελος» του δανειολήπτη θα διατηρείται στο διηνεκές! – Τι προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη

Στην… αγκαλιά της Εφορίας με συνοπτικές διαδικασίες πέφτουν όσοι έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και δεν τα αποπλήρωσαν, με αποτέλεσμα να «κοκκινίσουν».

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, επιταχύνεται η μεταφορά στην Εφορία των υπολοίπων των δανείων που έχουν δοθεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με την εγγύηση του δημοσίου, αλλά δεν εξυπηρετούνται.

Δηλαδή, τα τμήματα των δανείων που δεν έχει αποπληρωθεί, μεταφέρονται στο δημόσιο και τα οποία θα εισπραχθούν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αυτό σημαίνει κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων, αλλά και υψηλές προσαυξήσεις, καθώς αντιμετωπίζονται πλέον, ως χρέη προς το δημόσιο.

Μια σημαντική παράμετρος είναι πως το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού αποθετηρίου, ο «φάκελος» του δανειολήπτη  διατηρείται στο διηνεκές, ενώ και οι Δ.Ο.Υ. έχουν πρόσβαση στο διηνεκές στα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου δανειολήπτη των υπόχρεων προσώπων, σε βάρος των οποίων υφίστανται εν στενή εννοία βεβαίωση, ο οποίος τηρείται στους αιτούντες την κατάπτωση φορείς και ο οποίος ενσωματώνεται με επιμέλεια της ΔΚΕΚΚ στο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ).

Η νέα διαδικασία μεταφοράς των κόκκινων δανείων, θα είναι ηλεκτρονική και θα εφαρμοστεί από τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ και είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένο, μεταξύ φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, καθώς σε 1,69 δισ. ευρώ, ανέρχονται τα εγγυημένα δάνεια των επιχειρήσεων και σε 1,72 δισ. ευρώ, τα αντίστοιχα δάνεια των ιδιωτών.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι τράπεζες, υποβάλλουν τον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων (ΔΚΕΚΚ).

Η ΔΚΕΚΚ, διενεργεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν αποστέλλει τον φάκελο στην οικεία ΔΟΥ του υπόχρεου.

Οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν πλήρη πρόσβαση στον σχετικό με το αίτημα της κατάπτωσης ηλεκτρονικό φάκελο δανειολήπτη και προβαίνουν εντός ευλόγου χρόνου στην εν στενή έννοια βεβαίωση των προς πληρωμή ποσών, σε βάρος των δανειοληπτών, λόγω της κατάπτωσης της εγγύησης του ΕΔ.
Ακολούθως, οι ΔΟΥ διενεργούν όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ε.Δ.Ε. και λοιπές συναφείς διατάξεις ενέργειες για τη διασφάλιση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την πλήρη υποκατάσταση των δικαιωμάτων του ΕΔ στις εμπράγματες, ενοχικές και λοιπές ασφάλειες.

Πότε επιστρέφει η οφειλή στην τράπεζα

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η οφειλή μπορεί αν επιστρέψει στην τράπεζα που χορήγησε το δάνειο με κρατική εγγύηση. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα του δανειστή ή του πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλιπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το Δημόσιο απαλλάσσεται από την εγγύησή του και φυσικά, ανακαλείται η εγγύηση.

Στη συνέχεια η Εφορία διαγράφει τη βεβαιωμένh απαίτηση και ανακαλεί τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης. Η πράξη της ανάκλησης κοινοποιείται στην τράπεζα καθώς και στον δανειολήπτη.

Έτσι η οφειλή επιστρέφει στην τράπεζα, η οποία θα την προσθέσει στα υπόλοιπα κόκκινα δάνεια που έχει στο χαρτοφυλάκιό της. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν δάνεια που δόθηκαν με κρατική εγγύηση, αλλά η τράπεζα δεν εφάρμοσε ακριβώς το πλαίσιο χορήγησης του δανείου, όπως αυτό καθορίζονταν με τον νόμο ή τις υπουργικές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει την ευθύνη να διεκδικήσει μόνη της την αποπληρωμή των δανείων.

πηγή: sofokleousin.gr