Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης επιλέγει ο Δήμος Γλυφάδας

Προκηρύχθηκε η διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου Γλυφάδας με ανάρτηση της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με αυτή οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας στις 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ.

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα:

  • – Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • – Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • – Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με νέες τεχνολογίες, διαδικασίες δημόσιων υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο.

Η διαδικασία για την επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2132025232, 233, 234.

πηγή: palmos-glyfada.gr