Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Αττικής

Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίστηκε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής».

Στον τομέα ευθύνης του συγκεκριμένου ΦΔΠΠ υπάγονται οι εκτάσεις που αναφέρονται στον τίτλο του και ειδικότερα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάγεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού, και η Λίμνη Βουλιαγμένης.

Ο φορέας διαχείρισης έχει στόχο, μεταξύ άλλων την την  αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, την ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας, τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και την πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους, και την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για να εκπληρώσει του στόχους του, ο φορέας συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας, δύο εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα και έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου.

Η παρουσία του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στο Δ.Σ. του φορέα του δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ουσιαστικά και να συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στα θέματα που άπτονται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού κάλους της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.