Διοικητής ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι θα πάρουν 800 ευρώ, ποιοι 720 και ποιοι 400 ευρώ

Περίπου 120.000 άνεργοι που το δικαίωμα επιδότησης ανεργίας τους λήγει μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πάρουν δύο μήνες ακόμη επίδομα ανεργίας στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων που ανακοινώθηκαν για τις συνέπειες του κορονοϊού.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη περίπου 120.000 άνεργοι που λήγει το επίδομα ανεργίας ή το βοήθημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα πάρουν άλλους δύο μήνες ανεργίας. Έτσι όπως μας εξήγησε ο κ. Πρωτοψάλτης θα πάρουν τους δύο μήνες και όσοι έληξε η ανεργία τους τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Το μέτρο αυτό αφορά όσους παίρνουν :

– τακτικό επίδομα ανεργίας

– επίδομα μακροχρονίων ανέργων και

– βοήθημα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Τακτική επιδότηση ανεργίας

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.

Από 01.02.2019 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 399,25 Ευρώ.

Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Έτσι οι άνεργοι που λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας και λήγει 31/3 θα λάβουν για άλλους δύο μήνες το ποσό περίπου των 800 ευρώ (798,5 ευρώ)

Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνια ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

Έτσι όσοι άνεργοι παίρνουν το εν λόγω επίδομα και λήγει 31/3 θα λάβουν ακόμη δύο μήνες δηλαδή το ποσό των 400 ευρώ.

Βοήθημα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες

Δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος ανεργίας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ – τ.Ο.Α.Ε..Ε και τ.Ε.Τ.Α.Π.–Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση, έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους ή τυχόν οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονται και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00 ευρώ μηνιαίως και δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος.

Έτσι οι εν λόγω άνεργοι εφόσον το βοήθημα τους σταματάει να τους χορηγείται 31/3 θα λάβουν για δύο μήνες το ποσό των 720 ευρώ.