Εγκύκλιος για τα εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας των ΕΠΑΛ

Στα Γραπτώς Εξεταζόμενα και τα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. αναφέρεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

 

Πιο αναλυτικά:

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 34/31.07.2018 του Δ.Σ. του ΙΕΠ) προωθεί τροποποίηση του ισχύοντος ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Η τροποποίηση θα αφορά σε μείωση του αριθμού των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Προς ενημέρωσή σας μέχρι την έκδοση του νέου π.δ., σας αποστέλλουμε σχετική εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται Πίνακες με τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων:

(i) της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 3ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύουν από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής,
(ii) της Γ΄ και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 4ετούς φοίτησης, όπως θα ισχύσουν για το σχολικό έτος 2018-19 και της Δ΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020, και
(iii) της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας, όπως θα ισχύσει για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ειδικότερα:

Για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερήσιου και την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 3ετούς φοίτησης, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ανά τάξη είναι συνολικά έξι (6) και περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα θεωρητικά ή σχεδιαστικά ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων Τομέα ή Ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά τάξη είναι:

  • α) Στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ιστορία.
  • β) Στη Β΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα, Φυσική και τρία (3) μαθήματα Τομέα.
  • γ) Στη Γ΄ τάξη, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα και τέσσερα (4) μαθήματα Ειδικότητας, εκ των οποίων τα δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα.

Κατ΄ εξαίρεση, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ τάξη των ειδικοτήτων:

«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού,
«Γραφικών Τεχνών» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, «Σχεδιασμού – Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,
«Αργυροχρυσοχοΐας» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,
«Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του Τομέα Πληροφορικής και
«Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής είναι πέντε (5): Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα και τρία (3) μαθήματα ειδικότητας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών τους, ο αριθμός των θεωρητικών και σχεδιαστικών μαθημάτων ειδικότητας καθώς και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων τους δεν υπερβαίνει τα τρία (3) μαθήματα.

Για τη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις γραπτές τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ανά τάξη είναι συνολικά έξι (6) και περιλαμβάνουν δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας και τέσσερα (4) μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά ή σχεδιαστικά ή εργαστηριακά (ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός 6, των εξεταζόμενων μαθημάτων) ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων.

Κατ΄ εξαίρεση, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ΄ τάξη των ειδικοτήτων:

  • «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού»
  • «Τεχνικός Οχημάτων»
  • «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας είναι πέντε (5): Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα και τρία (3) μαθήματα ειδικότητας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών τους, ο αριθμός των διδασκομένων μαθημάτων ειδικότητάς τους δεν υπερβαίνει τα τρία (3) μαθήματα.

Για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας, σχολικού έτους 2018-2019, τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις γραπτές τελικές απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι συνολικά έξι (6) και περιλαμβάνουν δύο (2) μαθήματα Γενικής Παιδείας και τέσσερα (4) μαθήματα ειδικότητας θεωρητικά ή σχεδιαστικά ή εργαστηριακά (ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός έξι (6), των εξεταζόμενων μαθημάτων) ή θεωρητικό μέρος μεικτών μαθημάτων.

Κατ΄ εξαίρεση , τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Δ΄ τάξη των ειδικοτήτων:

«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
«Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
«Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας
«Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του Τομέα Μηχανολογίας
«Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Μηχανικών
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του Τομέα Πληροφορικής
«Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής
«Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού» του Τομέα Πληροφορικής είναι πέντε (5): Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα και τρία (3)  μαθήματα ειδικότητας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών τους, ο αριθμός των διδασκομένων μαθημάτων ειδικότητάς τους, πλην του μαθήματος «Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ» όπου αυτό διδάσκεται, δεν υπερβαίνει τα τρία (3) μαθήματα.

Αναλυτικά τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις (i), (ii) και (iii) παρατίθενται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, που ακολουθούν:

https://www.schooltime.gr/wp-content/uploads/2018/10/mathimata-epal-exetaseis-2018-19.pdf

Πηγή: schooltime.gr