Δήμος Αλίμου: Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλίμου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, λειτουργεί στο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης, Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου στο ισόγειο, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών,  που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ωφελούμενοι

Πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Αλίμου, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών στους οποίους δεν έχουν συσταθεί Κέντρα Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 210 9883140 και 210 9853580.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλίμου, είναι δομή που παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του καθώς και στους κατοίκους των οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από αυτή.
Στόχος είναι, η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιούνται, είτε στην περιοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου, και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.
Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον Δήμο Αλίμου, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών εκτός της περιοχής λειτουργίας και παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αλίμου, είναι να αποτελέσει ένα «frontdesk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε εθνικό επίπεδο.
Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικούεπιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας, είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ.
Πόροι του Κέντρου Κοινότητας
Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από χορηγίες ή και δωρεές.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Κέντρο στελεχώνεται με Επιστημονικό προσωπικό: δυο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς και έναν (1) Ψυχολόγο.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλίμου, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 π.μ.έως τις 16.00μ.μ.
Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου (τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση: Άλιμος, Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου, ισόγειο
E-mail: socialservices@alimos.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.: 210 9883140 και 210 9853580.