Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα έως 100 δόσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 17/07/2019, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.
Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν». Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως και τις 17/09/2019 στο Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών & Ανάπτυξης του Δήμου Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14, 1ος όροφος, ώρες: 08.00 – 13.00).

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών & Ανάπτυξης
Θωμάς Γιαννιώτης