18 προσλήψεις στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δέκα οκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:α)«Καλλιτεχνική Διεύθυνση του “Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης Απόστολος Μόσχος”», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ)«Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων» και δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας». Στο πλαίσιο των έργων αυτών, θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων:

 • 1 Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Μουσικός) Δημοτικού Ωδείου
 • 2 ΠΕ Καλών Τεχνών (με κατεύθυνση στη ζωγραφική)
 • 1 Δάσκαλος Φωτογραφίας
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για πιάνο, μουσική δωματίου & συνοδεία
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για πιάνο & για μοντέρνο πιάνο -keyboards
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για κιθάρα και αναγεννησιακό λαούτο-μπαρόκ κιθάρα
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για κιθάρα & λαϊκή κιθάρα (συνοδείας)
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για ηλεκτρική κιθάρα &ακουστική κιθάρα
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για μονωδία 
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για βιολί
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για βιολοντσέλο
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για φλάουτο
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για σαξόφωνο
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για τρομπέτα
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για ηλεκτρικό μπάσο
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για μοντέρνο τραγούδι 
 • 1 Διδάσκων Μουσικής για υποχρεωτικά & ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήµου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π. (πληροφορίες: 2109944001-2109922899, αρμόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρροπούλου). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 20/11/2018 έως και 29/11/2018. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 έως 13.00

ΦορέαςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Τύπος ΠράξηςΠροκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά ΑρχείαΠΡΟΚΗΡΥΞΗ