Νέος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

Δήμος Ηλιούπολης
Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 354/2018 (25.10.2018)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ζαννιά, Παναγιώταρης, Αναγνώστου, Αγαδάκος, Δουβή,
Καλαντίδης, Δ.Πανταζόπουλος, Πίκουλα, Ευσταθίου, Σεφτελής, Κουρής, Μαρκουλάκη, Χατζηδάκης)

Ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος, που εισηγήθηκε το 15ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 582/22-10-18 αίτηση παραίτησης του κ. Ψυρρόπουλου Ευστάθιου, από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης» και κάλεσε το Σώμα να προβεί στην αποδοχή της.

Κατόπιν, ο κ. Δήμαρχος, πρότεινε την αντικατάσταση του ανωτέρω με τον κ. Τζαμάκο Αθανάσιο και τον ορισμό του ως Προέδρου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006,

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. πρωτ. 582/22-10-18 αίτηση παραίτησης του κ. Ψυρρόπουλου Ευστάθιου, από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

2. Ορίζει ως Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» τον κ. Τζαμάκο Αθανάσιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 354/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.