Ως απαράδεκτη επέστρεψε την επιστολή της ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ηλιούπολης…

Ως απαράδεκτη επέστρεψε την επιστολή της ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ηλιούπολης με την οποία ορίζει οικονομικό αντάλλαγμα για τη παραχώρηση τμημάτων των δημόσιων ακινήτων στην περιοχή Χαλικάκι.

Με λίγα λόγια η ΕΤΑΔ με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αξιώνει να πληρώσει ο λαός της Ηλιούπολης τους χώρους που διεκδίκησε και κέρδισε μετά από πολυετείς δικαστικούς αγώνες κατά των κληρονόμων Νάστου.

Ο Δήμος Ηλιούπολης σημειώνει στη δική του απαντητική επιστολή ότι τόσο η ενέργεια της ΕΤΑΔ να αποστείλει έγγραφο με τέτοιο περιεχόμενο όσο και οι όροι που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό́, όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτοί, αλλά́ αντίθετα ο Δήμος Ηλιούπολης αρνείται και αποκρούει ως ενέργειες απαράδεκτες και υβριστικές για το κύρος και την αγωνιστική́ παράδοση του Δήμου Ηλιούπολης.

Και μεταξύ άλλων αναφέρει:
Ο πολιτικός και νομικός αγώνας έφερε ως αποτέλεσμα, να προστατευθούν τα Δημόσια ακίνητα και να αναγνωριστεί Δικαστικά́, οριστικά́ και αμετάκλητα ότι εκατοντάδες στρέμματα πολλά́ από́ τα οποία χρησιμοποιούνται προς όφελος του λαού́ της πόλης μας, δεν ανήκουν στους ιδιώτες σφετεριστές αλλά́ στους πολίτες και ιδιαίτερα στην νεολαία της πόλης μας.

Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε να μας τεθεί όρος καταβολής μισθώματος ή ανταλλάγματος και γενικώς να τεθούν όροι υβριστικοί́ και προσβλητικοί́ για το κύρος των αγώνων μας, χωρίς βεβαίως να αρνούμαστε τον διάλογο μαζί́ σας για την καλύτερη δυνατή́ υλοποίηση του αιτήματός μας.