ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας, βελτίωσης λειτουργίας, εξοικονόμησης ενέργειας και ασφαλούς λειτουργίας, μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια και τεχνικά έργα, και γενικότερα θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να σχετίζονται με διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας του ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
2) Αντίγραφο Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
3) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) για τα οποία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
4) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου να επιλέξει, εκ των εχόντων τα απαιτούμενα προσόντα, τον κατά την απόλυτη κρίση του, κατάλληλο υποψήφιο, ενόψει της ιδιαίτερης εμπιστευτική φύσης της σχέσης που συνδέει το Δήμαρχο με τον Ειδικό Συνεργάτη.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την θητεία της Δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα του και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του
ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν.3584/07 όπως ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης σε εφημερίδα, στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης (αρμόδια υπάλληλος Τμήματος Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,Φράγκου Κατερίνα τηλ.:210 9970058) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.
http://www.ilioupoli.gr/…/Diagwnis…/Eidikos_Synergaths_2.pdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ